.

Docència - Societat Catalana de Cirurgia Ortopedica y Traumatologia

SUPERVISIÓ DELS RESIDENTS

PLA DE SUPERVISIÓ DEL RESIDENT DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I 
TRAUMATOLOGIA        
Document desenvolupat per: Dr. Agustí Bartra, Dr. Alex Santamaría , Dr. Eduard Siles

Primera actualització 
Desembre 2014
  
Grup de Tutors de la Societat Catalana de 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)


1. Objectiu del document 
 

El present protocol d’actuació té com objectiu establir les bases que permetin graduar el nivell de supervisió requerit per les activitats assistencials que desenvolupin els resident en la seva pràctica laboral.
S’entén que al llarg del període de residència s’adquireix una competència professional progressiva que implica un nivell de responsabilitat creixent i una necessitat de supervisió decreixent.

El conjunt de tutors de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ha elaborat aquest protocol en compliment del Article 15.5 del Reial Decret 183/2008 que regula els aspectes formatius dels sistema de formació sanitària especialitzada. Aquest article indica que: 

 “ Las comissiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés”.

Tal i com s’ indica a més en el citat Article 15.5 del Reial Decret 183/2008, un cop aprovat el protocol, el cap d’estudis dels diferents centres ha de consensuar amb els òrgans de direcció la seva aplicació i revisió periòdica.