.

Docència - Societat Catalana de Cirurgia Ortopedica y Traumatologia

ITINERARI FORMATIU

GUIA FORMATIVA TIPUS  MIR COT CATALUNYA

Guió
Planificació i organització del Servei  
2 Organització i funcionament de la formació dels residents
2.1 normes bàsiques
2.2 duració de la formació
2.3 Pla d'acollida al resident   
2.4 Durada de la formació   
2.4 Guàrdies 

3 Rotacions i Objectius
    3.1 Calendari de rotacions  
    3.4 Objectius Pla d’acollida al resident    
4 Grau de supervisió del resident o nivell responsabilitat
Objectius generals de la formació
    5.1 Aplicació programa docent per objectius
    5.2 Aplicació programa pràctic
    5.3 Distribució temps de formació 
6 Objectius Especifics de la formació 
7 Activitats formatives del pla transversal comú
8  Programa general dels cursos de formació
9  Avaluació competències adquirides
10 Avaluació final de la residència
11 Tutories 
_____________________________________________

PROGRAMA FORMATIU. BOE