.

Docència - Societat Catalana de Cirurgia Ortopedica y Traumatologia

AVALUACIÓ DELS RESIDENTS

En aquest moment les avaluacions segueixen el model del ministeri basat en avaluar l'aprenentatge de continguts teòrics , habilitats i les actituds del MEF.  El llibre del resident és l’instrument en el que es registren les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu.

Característiques del llibre del resident:
.-Guiar la formació del resident cap a la competència professional
-.Orientar la relació de tutorització - Metges en Formació
-.Ha de ser un instrument d'auto-aprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor per millorar les activitats formatives del MEF al llarg de cada any de formació
-.Promoure hàbits de planificació de la propia formació
-.I amb això identificar, reconèixer i millorar processos d'aprenentatge.
-.Estimular la creativitat de tutors i residents en la resolució de problemes d'aprenentatge.
-.És de caràcter obligatori segons el RD 2008 i la seva cumplimentació depèn del resident amb ajut del seu tutor i les dades incloses estan subjectes a la llei de protecció de dades de caràcter personal i secret professional
-.És propietat del resident.

Els tutors de residents de la SCCOT proposen afegir la següent avaluació DOPS